آقای رضا ایمانی

ریاست هیات مدیره گروه


آقای ایمانی مالک و موسس گروه کارخانجات مقصود (متشکل از 23 شرکت تولیدی، بازرگانی، صادراتی و علمی) با ایجاد حدود 3000 فرصت شغلی مستقیم و پایدار در این گروه از پیشکسوتان خوشنام صنعت در کشور و استان خراسان می باشد. ایشان فعالیت خود را در عرصه تولید چینی مظروف آغاز نمود وبه عنوان کارآفرین نمونه کشوری و استانی در سنوات متعدد شناخته شده است.
``اگر مسئولین و مدیران کشور داعیه ی توسعه ملی دارند، باید به افزاد کارآفرین اعتماد نمایند.``

آقای مهدی ایمانی

مدیریت مالی گروه


آقای محمد تقی ایمانی

مدیریت فن آوری اطلاعات گروه