مدیریت فن آوری اطلاعات گروه

مدیریت فن آوری اطلاعات گروه

آقای محمدتقی ایمانی
مدیریت مالی گروه

مدیریت مالی گروه

آقای مهدی ایمانی
مدیریت عامل شرکت آذین آرا شانلی

مدیریت عامل شرکت آذین آرا شانلی

آقای محسن سهرابی
ریاست هیات مدیره گروه

ریاست هیات مدیره گروه

آقای رضا ایمانی